Dansk sandstrand med halm och havet i bakgrunden

Scanspis garanti

Alla vedeldade Scanspis-produkter är tillverkade av förstklassiga material och de genomgår en grundlig kvalitetskontroll innan de lämnar fabriken. Om det trots detta förekommer fabrikationsfel eller brister lämnar vi en reklamationsrätt på 5 år.

Vid all kontakt med oss eller våra Scanspis-återförsäljare om dessa frågor skall produktregistreringsnumret på braskaminen alltid uppges.

Reklamationsrätten omfattar alla delar som skall ersättas eller repareras, på grund av fabrikations- eller konstruktionsfel enligt Scan A/S bedömning.

Reklamationsrätten lämnas till den första köparen av produkten och kan inte överlåtas (undantag vid återförsäljning). Reklamationsrätten omfattar endast skador som har uppstått på grund av produktions- eller konstruktionsfel.

Produktregistreringsnummer

Alla Scanspis braskaminer är försedda med en typskylt som anger provningsstandarder och avstånd till brännbart material. Typskylten sitter på kaminens baksida.

Alla Scanspis braskaminer är försedda med ett produktregistreringsnummer, detta hittar du på typskylten på kaminens baksida. Vänligen notera detta nummer så att det enkelt kan användas vid kontakt. Serienummret alltid ska uppges vid kontakt med återförsäljare eller Scan A/S.

Vid all kontakt med oss eller våra Scanspis-återförsäljare om dessa frågor skall produktregistreringsnumret på braskaminen alltid
uppges.


Scanspis med Zensoric-garanti

Scanspis garanterar att de elektroniska komponenterna i Scanspis produkter är fria från fabrikations- eller materialfel under en period av två (2) år från inköpsdatum.

Följande delar omfattas inte av reklamationsrätten

 • Slitagedelar, t.ex. brännplattor, rökvändplattor, roster, glas, kakel och tätningslister (med undantag av skador som kan konstateras vid leveransen)
 • Brister som uppstår på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transporten, på lagret under monteringen och senare
 • Igen sotning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller felaktig användning
 • Omkostnader för extra värmeutgifter i samband med reparation
 • Transportkostnader
 • Kostnader i samband med uppsättning och nertagning av braskaminen

Reklamationsrätten bortfaller

 • Vid bristfällig montering (montören är ensam ansvarig för att gällande lagstiftning och andra bestämmelser från myndigheterna, samt den av oss medlevererade monterings- och bruksanvisningen till braskaminen och dess tillbehör följs)
 • Vid felaktig betjäning och användning av ej tillåtna bränslen eller reservdelar som inte är original (se denna monterings- och bruksanvisning)
 • Om braskaminens produktregistreringsnummer har tagits bort eller skadats
 • Vid reparationer som inte är utförda i enlighet med våra eller en auktoriserad Scanspis-återförsäljares anvisningar
 • Vid alla ändringar av Scanspis-produktens eller dess tillbehörs ursprungliga tillstånd
 • Reklamationsrätten gäller endast för det land där Scanspisprodukten ursprungligen har levererats

Använd endast originalreservdelar eller delar som rekommenderas av tillverkaren.

För att registrera ett reklamationsärende måste du kontakta återförsäljaren där du köpte produkten som hjälper dig vidare.