Scan 65-1 i skandinavisk interiör framför en ljus tegelvägg

Ren förbränning – vad betyder det?

Under kalla höst- och vinterkvällar älskar vi den mysiga och varma känslan som en vedeldad kamin ger. Men samtidigt vill vi elda med rent samvete för vår miljö och omgivning. Om du väljer en eldstad från Scanspis kan du lita på att vi tar ansvar för klimatet åt dig, så att du kan ägna dig åt att mysa.

Clean Burn Technology – ett miljömedvetet val

Visste du att skandinaviska myndigheter har världens strängaste krav för partikelutsläpp från vedeldning? Det är bara tillåtet att släppa ut 10 gram luftburna partiklar per kilo ved som eldas. Scanspis har ännu högre ambitioner, och har utvecklat en teknologi – Clean Burn Technology – som ger utsläpp på mindre än hälften av lagkraven. Och vissa av våra kaminer släpper ut under 1 gram!

Hemligheten ligger i förbränningen. När veden blir varm frigörs gaser och partiklar som finns lagrade i vedträna. Gamla kaminer släpper ut dem rakt upp i skorstenen, tillsammans med värmen, och ger en verkningsgrad på bara 40 procent, medan Clean Burn Technology ser till att även dessa gaser och partiklar förbränns. Det ger minimala utsläpp genom skorstenen, samtidigt som det ger dubbelt så hög verkningsgrad och mer värme i rummet. Principen är att dessa kaminer är bättre isolerade, vilket ger en högre temperatur i förbränningskammaren.

Dessutom tillförs ytterligare uppvärmd luft (syre) direkt ovanför elden, vilket garanterar att de gaser och partiklar som förblev oförbrända i gamla kaminer också förbränns. Det ger mindre utsläpp genom skorstenen, samtidigt som det ger dubbelt så hög verkningsgrad och mer värme i rummet. Det är de här processerna vi ständigt forskar kring och utvecklar.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Stor enighet bland experter och miljöorganisationer

Även om vedeldning utan tvekan är en viktig bidragande orsak till problemen med luftburna partiklar, råder det stor enighet bland både experter och miljöorganisationer i Norge om att lösningen ligger i att ersätta gamla kaminer med nya, renbrännande modeller eller installera renbrännande kamininsatser i öppna spisar och eldstäder. Det är inte vedeldning i sig som orsakar föroreningarna – det är de gamla kaminerna som ger en ofullständig förbränning av partiklar och gaser. Om vi byter ut dessa gamla eldstäder mot nya är problemet med föroreningar orsakade av vedeldning löst.

Gemensamma europeiska föreskrifter

Som ett resultat av EU/EES-lagstiftning om miljömässig utformning av kaminer gäller från och med den 1 januari 2022 nya krav för utsläpp från eldstäder. Enligt Standard Norge kommer kraven att omfatta utsläpp av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO). För klimatets skull hoppas vi på fortsatt stränga krav som utmanar oss att behålla vårt fokus på att utveckla ren förbränningsteknik och göra den ännu bättre.

Satsning på byte till renbrännande kaminer

1998 infördes en lag om att alla eldstäder som säljs i Norge måste vara renbrännande, för att minska de hälsofarliga luftburna partiklarna. Detta gäller även alla kaminer som installeras, oavsett om de är nya eller begagnade.

Men enligt forskningsinstitutet SINTEF är förbättringspotentialen stor, eftersom det fortfarande finns omkring en miljon gamla, icke-renbrännande kaminer i bruk i norska hem och stugor.

För att påskynda utbytestakten har Bergen kommun föregått med gott exempel genom att locka invånarna med 5 000 kronor i ”skrotpant” för äldre eldstäder. Dessutom har kommunen från och med nyår infört eldningsförbud för icke-renbrännande eldstäder, vilket har gett mycket goda resultat. Efter dessa framgångar är det nu flera kommuner som överväger att följa detta exempel.

Miljövänlig eldning bidrar till bättre klimat

Genom att elda i en kamin eller vedspis som ger minimala partikelutsläpp kan du bidra till att skapa ett bättre klimat för oss alla. Luftförorenande ämnen som släpps ut i ett land kan nämligen transporteras i atmosfären och bidra till dålig luftkvalitet i grannländer. Därför bör utmaningarna i fråga om luftföroreningar ligga i allas intresse.  

Miljöorganisationer, Norges Astma- och allergiförbund och eldningsbranschen vill också ha ett förbud mot gamla kaminer, så att användarna uppgraderar sig och därmed bidrar till mindre föroreningar.

Men vedeldning ger dessutom lägre energikostnader. Genom att mindre värme försvinner ut genom skorstenen och mer förs ut i bostaden, får du betydligt lägre elförbrukning.

Enligt Energismart – ett projekt i regi av Naturvernforbundet som ska se till att det blir enklare att göra energismarta val i hemmet – ger en renbrännande eldstad följande besparingar: 

Du kan spara mycket genom att göra energismarta val i hemmet. Detta har Naturvernforbundet räknat på i projektet Energismart:

  • En äldre, icke-renbrännande eldstad omvandlar bara 50 procent av veden till värme, jämfört med 80 procent för en renbrännande eldstad. 
  • En 40-literssäck med björkved ger teoretiskt sett 76 kWh värme till bostaden. Men eldas den i en gammal kamin ger den bara 39 kWh värme. I en renbrännande kamin ger veden 60 kWh värme till bostaden.
  • Om vedsäcken kostar 50 kronor betalar du 81 öre för varje kWh med en renbrännande kamin. Det är 50 öre mindre än med en gammal kamin (där varje kWh kostar 130 öre).
  • Om du köper en famn ved (motsvarande 54 stycken 40-literssäckar), får du alltså ut 3 240 kWh i en renbrännande kamin.
    I en gammal kamin får du däremot bara ut 2 106 kWh, och behöver då ytterligare 29 säckar.

Clean Burn Technology ger många fördelar

Men fördelarna slutar inte där. Sotningsväsendet rapporterar att mängden sot i skorstenarna nu är minimala jämfört med tidigare. Renare förbränning, med 90 procent mindre utsläpp jämfört med gamla kaminer, minskar med andra ord risken för soteld avsevärt.

Detta baseras på norska erfarenheter, men gäller naturligtvis för alla länder där man eldar med ved. Med vår Clean Burn Technology bidrar du alltså till en renare miljö, samtidigt som du får lägre uppvärmningskostnader, så att du kan njuta av den mysiga värmen med gott samvete.

 

SE VÅRA RENBRÄNNANDE KAMINER